Zdania okolicznikowe celu – damit i um ….zu

wyrażanie celu po niemiecku

Przykład użycia damit: (później będzie um zu)

„Großmutter, was hast du für große Ohren?“ fragte Rotkäppchen. „Damit ich dich besser hören kann“, antwortete der Wolf. „Großmutter, was hast du für große Augen?“ “Damit ich dich besser sehen kann!“ war die Antwort. „Großmutter, was hast du für große Hände!“ „Damit ich dich besser packen kann!“ „Und was hast du für ein entsetzlich großes Maul!“ „Damit ich dich besser fressen kann!“

Jak już sama nazwa wskazuje, zdania te służą do wyrażania celu. Robi się to przy pomocy spójników damit, albo um…..zu….. Oba znaczą to samo, czyli „aby”, „żeby”„w celu”. Odpowiadają na pytanie po co?, dlaczego?, w jakim celu? Czasownik znajduje się na końcu w części zdania ze spójnikiem.

Ich trainiere, um fit zu sein.

Ich trainiere, damit ich fit bin.

Zwróć uwagę, że w konstrukcji „um….zu” używamy na końcu bezokolicznika czasownika.

Ich lerne, um eine gute Arbeit zu bekommen.

W przypadku czasowników rozdzielnie złożonych zu z konstrukcji um….zu wstawiamy za przedrostek tego czasownika:

Ich habe einen Wecker, um früh aufzustehen.

Jaka zatem jest różnica między umzu a damit? To kwestia podmiotów, czy są dwa takie same podmioty, czy dwa różne podmioty w zdaniu. Przedstawię to za pomocą tabelki:

Dwa takie same podmiotyDwa różne podmioty
Damitdamit
um …zu——–
kiedy damit a kiedy um…..zu….

Czyli kiedy mamy dwa takie same podmioty to mamy dowolność i możemy stosować albo damit, albo umzu. Kiedy jednak są dwa różne podmioty to stosujemy wyłącznie damit. W skrócie: damit jest bezpieczniejsze w użyciu. Ponieważ um zu jednak jest bardzo popularne w użyciu z dwoma identycznymi podmiotami to oba te spójniki są tu omawiane.

Przykład:

Ich esse eine Banane. Ich bin nicht mehr hungrig. (Ten sam podmiot: „ich“)

Ich esse eine Banane damit ich nicht mehr hungrig bin. Albo:

Ich esse eine Banane, um nicht mehr hungrig zu sein.

Ich gebe dir eine Banane. Du bist nicht mehr hungrig. (Dwa różne podmioty: „ich“ i „du”)

Ich gebe dir eine Banane, damit du nicht mehr hungrig bist.

Ich gebedireineBanane, umdunichtmehrhungrigzusein. – nie da rady, tu już nie utworzymy zdania z um….zu ponieważ są dwa różne podmioty.

Spójniki um …..zu i damit, mogą zarówno zaczynać zdane, jak i znaleźć się w środku po przecinku.

Damit du nicht frierst, gebe ich dir einen Mantel.

Ich gebe dir einen Mantel, damit du nicht frierst.

Um nicht allein zu sein, kaufe ich mir einen Papagei.

Ich kaufe mir einen Papagei, um nicht allein zu ein.

3 czasowniki modalne nie mogą występować w zdaniu ze spójnikami damit i um …..zu. Są to czasowniki wollen, sollen, mögen. Wyrażają one cel bądź zamiar a spójniki damit i um….zu wyrażają to samo:

Ich trainiere viel. Ich will fit sein.

Ich trainier viel, damit ich fit bin./ Ich trainiere, um fit zu sein. (wollen odpada, ponieważ damit już wyraża zamiar).

Można jednak łączyć nasze dwa spójniki z innym czasownikami modalnymi: können, müssen, dürfen:

Ich nehme Tabletten. Ich kann besser schlafen.

Ich nehme Tabletten, damit ich besser schlafen kann./ Ich nehme Tabletten, um besser schlafen zu können.

Dość często popełnianym błędem polskich uczniów jest stawianie damit zamiast dass po takich czasownikach jak bitten, wünschen, möchten, wollen. Czasowniki te nie odpowiadają na pytanie w jakim celu/po co? Lecz odpowiadają na pytanie co? o co?:

Ich bittedich, dassFensterzuöffnen. Ich bitte dich, damit du das Fenster öffnest.

Zadanie 1

Połącz zdania spójnikiem podanym w nawiasach:

  1. Ich rufe meine Eltern an. Sie machen sich keine Sorgen. (damit)
  2. Ich gehe in die Stadt. Ich kaufe Gemüse. (um….zu)
  3. Wir räumen die Wohnung auf. Die Wohnung ist sauber. (damit)
  4. Ich gehe zum Arzt. Ich will mich untersuchen lassen. (um……zu)
  5. Das Geschäft ist auch am Sonntag geöffnet. Die Kunden können Einkäufe machen. (damit)
  6. Er arbeitet als Altenpfleger. Er will anderen Menschen helfen. (um……zu)
  7. Ich kaufe dir Karten für das Fußballspiel. Du sitzt nicht zu Hause. (damit)
  8. Mein Sohn geht zum Klavierunterricht. Er lernt Klavier spielen. (um….zu)
  9. Der Zug hält lange. Die Passagiere können einsteigen. (damit)
  10. Sie benutzt eine gute Creme. Sie will keine Falten haben. (um…..zu)

Antworten:

1.Ich rufe meine Eltern an, damit sie sich keine Sorgen machen. 2. Ich gehe in die Stadt, um Gemüse zu kaufen. 3. Wir räumen die Wohnung auf, damit sie (die Wohnung) sauber ist. 4. Ich gehe zum Arzt, um mich untersuchen zu lassen. 5. Das Geschäft ist auch am Sonntag geöffnet, damit die Kunden Einkäufe machen können. 6. Er arbeitet als Altenpfleger, um anderen Menschen zu helfen. 7. Ich kaufe dir Karten für das Fußballspiel, damit du nicht zu Hause sitzt. 8. Mein Sohn geht zum Klavierunterricht, um Klavier spielen zu lernen. 9. Der Zug hält lange, damit die Passagiere einsteigen können. 10. Sie benutzt eine gute Creme, um keine Falten zu haben.

Możesz zadać pytanie odnośnie zdań okolicznikowych celu z damit i um….zu…..