Czasowniki regularne.

regularne niemieckie czasowniki

Niemieckie czasowniki regularne odmienia się poprzez dodanie końcówki do czasownika. Bierzemy czasownik w bezokoliczniku, np. machen i pozbawiamy go końcówki -en. Dodajemy końcówkę właściwą dla danej osoby i gotowe!

ich-e
du-st
er/sie/es-t
wir-en
ihr-t
Sie/sie-en

Tabelka 1.

Przykłady: spielen, kochen, wohnen, trinken, diskutieren, lieben

ichspielekochewohnetrinkediskutiereliebe
duspielstkochstwohnsttrinkstdiskutierstliebst
er/sie/esspieltkochtwohnttrinktdiskutiertliebt
wirspielenkochenwohnentrinkendiskutierenlieben
ihrspieltkochtwohnttrinktdiskutiertliebt
Sie/siespielenkochenkochentrinkendiskutierenlieben
odmiana czasowników regularnych

Ich liebedich.

Dukochstgern.

Er wohnt in Bremen.

Wir trinkenWein.

Ihr diskutiert über den Film.

Marta und Horst spielen Tennis.

Drobna nieregularność:

Regularne czasowniki jednak bywają czasami leciutko nieregularne a dzieje się tak kiedy temat czasownika (czyli ta część która powstaje po odcięciu od bezokolicznika końcówki -en) kończy się na t albo d. Wtedy dla ułatwionej wymowy przed końcówką st i t dodajemy e (czyli w 2 i 3 osobie liczby pojedynczej i 2 osobie liczby mnogiej). Dla łatwiejszego zapamiętania są to końcówki -ffn, -chn i -tm.

Dzieje się tak również w przypadku czasowników kończących się w temacie na grupę spółgłoskową których ostatnia litera to n albo m (öffnen, zeichnen)

warten – wart +e – warte+ st – wartest – (wartst byłoby trudne do wymówienia i dlatego jest duwartest)

arbeiten

Tabelka 2.

Przykładowa odmiana baden, bitten oraz rechnen i öffnen.

ichbadebitterechneöffne
dubadestbittestrechnestöffnest
er/sie/esbadetbittetrechnetöffnet
wirbadenbittenrechnenöffnen
ihrbadetbittetrechnetöffnet
Sie/siebadenbittenrechnenöffnen
odmiana czasowników

Jeżeli temat kończy się na -s, -ss, -β,-x, -z to w drugiej osobie liczby pojedynczej tracą one s.

Tabelka 3

tanzeheiße
tanzt!heißt!
tanztheißt
tanzenheißen
tanztheißt
tanzenheißen
odmiana czasowników

Zadanie 1 (na czasowniki regularne)

Wstaw odpowiednie końcówki czasowników.

  1. Peter frag…… seinen Vater.
  2. Wir geh…… in die Stadt.
  3. Mach…… du mir bitte ein Brötchen?
  4. Wir lern…… zuHause.
  5. Das Haus steh…… in Warschau.
  6. Ihr bleib…… bis 6 Uhr in der Arbeit.
  7. Herr Wagner, wo wohn…… Sie?
  8. Ich komm…… aus der Ukraine.
  9. Er sag……, dass er krank ist.
  10. Sven und Susi kauf…… nur Bio.

Odpowiedzi:

Aufgabe 1

1.fragt, 2.gehen, 3.Machst, 4.lernen, 5.steht, 6.bleibt, 7.wohnen, 8.komme, 9.sagt, 10.kaufen

Przejdź do czasowników nieregularnych: http://drugijezyk.pl/czasowniki-nieregularne/

Możesz zadać pytanie odnośnie odmiany niemieckich czasowników.