Niemieckie czasowniki nieregularne w czasie przeszłym – Perfekt i Imperfekt (Präteritum). Tabela 119 czasowników.

Lista czasowników jest dość rozbudowana i czasami spotykamy krótsze, ale moim zdaniem wszystkie one powinny być znane od poziomu średniozaawansowanego. Pominąłem kilka czasowników, które wprawdzie są nieregularne, ale dość rzadko używane (młócić, wyżymać itd.).

W niektórych polskich gramatykach na liście można znaleźć czasowniki których tutaj nie ma, jak przykładowo aufstehen, albo umziehen. Dzieje się tak, ponieważ na liście jest samo stehen i ziehen i nie dodawałem różne przedrostki tych czasowników, bo inaczej lista nie miałaby 119 lecz wiele tysięcy czasowników.

Czas teraźniejszy

Imperfekt (Präteritum)

Perfekt

backen

buk

gebacken

piec

befehlen

befahl

befohlen

rozkazywać

beginnen

begann

begonnen

zaczynać

beißen

biss

gebissen

gryźć

biegen

bog

gebogen

wyginać, skręcać

bieten

bot

geboten

oferować

binden

band

gebunden

wiązać

bitten

bat

gebeten

prosić

blasen

blies

geblasen

dmuchać

bleiben

blieb

geblieben

pozostawać

brechen

brach

gebrochen

łamać

brennen

brannte

gebrannt

palić

bringen

brachte

gebracht

przynosić

denken

dachte

gedacht

myśleć

dürfen

durfte

gedurft

móc, mieć pozwolenie

empfehlen

empfahl

empfohlen

polecać

erschrecken

erschrak

erschrocken

przestraszyć

essen

gegessen

jeść

fahren

fuhr

gefahren

jechać

fallen

fiel

gefallen

upadać

fangen

fing

gefangen

łapać

finden

fand

gefunden

znajdować

fliegen

flog

geflogen

latać

frieren

fror

gefroren

marznąć

fliehen

floh

geflohen

uciekać

fließen

floss

geflossen

płynąć

gebären

gebar

geboren

rodzić

geben

gab

gegeben

dawać

gehen

ging

gegangen

iść

gelingen

gelang

gelungen

udawać się

gelten

galt

gegolten

mieć ważność, uchodzić

genießen

genoss

genossen

delektować, cieszyć się czymś

geschehen

geschah

geschehen

zdarzyć się

gewinnen

gewann

gewonnen

wygrywać

gießen

goss

gegossen

podlewać, lać

graben

grub

gegraben

kopać, drążyć

greifen

griff

gegriffen

sięgać, chwytać

haben

hatte

gehabt

mieć

halten

hielt

gehalten

trzymać

hängen

hing

gehangen

wisieć

hauen

hieb

gehauen

bić, lać

heben

hob

gehoben

podnosić

heißen

hieß

geheißen

nazywać się

helfen

half

geholfen

pomagać

kennen

kannte

gekannt

znać

klingen

klang

geklungen

brzmieć

kommen

kam

gekommen

przychodzić

können

konnte

gekonnt

potrafić, móc

laden

lud

geladen

ładować

lassen

ließ

gelassen

pozwalać, zostawiać, kazać

laufen

lief

gelaufen

biec

leiden

litt

gelitten

cierpieć

leihen

lieh

geliehen

pożyczać

lesen

las

gelesen

czytać

liegen

lag

gelegen

leżeć

lügen

log

gelogen

kłamać

mahlen

mahlte

gemahlen

mielić

meiden

mied

gemieden

unikać

messen

maß

gemessen

mierzyć

mögen

mochte

gemocht

lubić

müssen

musste

gemusst

musieć

nehmen

nahm

genommen

brać

nennen

nannte

genannt

nazywać

raten

riet

geraten

radzić, zgadywać

reiben

rieb

gerieben

pocierać, trzeć

reißen

riss

gerissen

rwać, drzeć

reiten

ritt

geritten

jeździć konno

rennen

rannte

gerannt

pędzić, gnać

riechen

roch

gerochen

wąchać, pachnieć

rufen

rief

gerufen

wołać

scheiden

schied

geschieden

rozwodzić, dzielić

scheinen

schien

geschienen

świecić, wydawać się

scheißen

schiss

geschissen

srać

schieben

schob

geschoben

pchać

schießen

schoss

geschossen

strzelać

schlafen

schlief

geschlafen

spać

schlagen

schlug

geschlagen

uderzać, bić

schließen

schloss

geschlossen

zamykać

schneiden

schnitt

geschnitten

ciąć, kroić

schreiben

schrieb

geschrieben

pisać

schreien

schrie

geschrien

krzyczeć

schweigen

schwieg

geschwiegen

milczeć

schwimmen

schwamm

geschwommen

pływać

schwören

schwor

geschworen

przysięgać

sehen

sah

gesehen

widzieć

sein

war

gewesen

być

senden

sandte

gesandt

nadawać, wysyłać

singen

sang

gesungen

śpiewać

sinken

sank

gesunken

tonąć, obniżać się

sitzen

saß

gesessen

siedzieć

sprechen

sprach

gesprochen

rozmawiać

springen

sprang

gesprungen

skakać

stehen

stand

gestanden

stać

stehlen

stahl

gestohlen

kraść

steigen

stieg

gestiegen

wspinać się

sterben

starb

gestorben

umierać

stinken

stank

gestunken

śmierdzieć

stoßen

stieß

gestoßen

popychać, potrącić

streichen

strich

gestrichen

malować, skreślać

streiten

stritt

gestritten

kłócić się

tragen

trug

getragen

nosić

treffen

traf

getroffen

spotykać

treiben

trieb

getrieben

uprawiać, napędzać

treten

trat

getreten

kopać, deptać

trinken

trank

getrunken

pić

tun

tat

getan

czynić, robić

vergessen

vergaß

vergessen

zapominać

verlieren

verlor

verloren

przegrywać, gubić

verschwinden

verschwand

verschwunden

znikać

verzeihen

verzieh

verziehen

przebaczać

wachsen

wuchs

gewachsen

rosnąć

waschen

wusch

gewaschen

myć

werben

warb

geworben

reklamować

werden

wurde

geworden

stawać się

werfen

warf

geworfen

rzucać

wiegen

wog

gewogen

ważyć

wissen

wusste

gewusst

wiedzieć

ziehen

zog

gezogen

ciągnąć

zwingen

zwang

gezwungen

zmuszać

Jednym wystarcza tabelka, a inni wolą się osłuchać z językiem i dla nich lepszy będzie film, który załączam. W filmie podanych jest 119 czasowników, najpierw po polsku a po 5-6 sekundach niemieckie odpowiedniki w czasie teraźniejszym i przeszłym. Jest to o tyle korzystne, ponieważ można się osłuchać z wymową i poza tym można się uczyć wykonując jednocześnie inne czynności (w podróży, podczas gotowania, biegania itd.).